09:53
بندگي كن تا كه سلطانت كنند

خداوند درحديث قدسي مي فرمايد:
یا بنی آدم اَنا غنیٌ لا افتقر ، اطعنی فی ما اَمرتک اجعلک غنیاً لا تفتقر .
ای فرزند آدم : من بی نیازی هستم که نیازمند نمی شوم ، مرا در آنچه به توامرکرده ام اطاعت کن تا تو را بی نیازی قرار دهم که نیازمند نشوی .
یا بنی آدم اَنا حیٌ لا اموت،اطعنی فی ما امرتک اجعلک حیاً لا تموت .
ای فرزند آدم: من زنده ای هستم که نمی میرم،مرادرآنچه به توامرکرده ام اطاعت کن تا تو را زنده ای قراردهم که نمیری .
یا بنی آدم اَنا اقولٌ لشیٍ کن ، فیکون ، اطعنی فی ما امرتک اجعلک تقول لشیٍ کن ، فیکون .
ای فرزند آدم :من به هر چیز بگویم باش می شود ، مرا در آنچه به توامر کرده ام اطاعت کن تا تورا چنان قراردهم که به هر چیزبگویی باش بشود.

برچسب‌ها: <-TagName->
 <