23:51

آقاجان

#مهدی_فاطمه 

همه ما راست می گوییم دلمان برایت تنگ شده....

آری

آنقدر دلمان تنگ شده که دیگر جایی برای تو نیست!!!

#شرمنده_ایم


برچسب‌ها: <-TagName->
 <