22:13
يا ستارالعيوب


تو اما فرق می کنی.

وقتی سراغت می آیم،

انگار بچه ای باشم کوچک و نحیف و باران زده.

دررا باز می کنی،

چیزی نمی پرسی،

شماتت نمی کنی،

سرکوفت نمی زنی،

فقط آرام حوله ای نرم و گرم و خوش بویی را دورم می پیچی.

من را از عالم و آدم می پوشی.

هر چه عیب و خطا و لغزش و کجی ،

همه را پنهان می کنی.

یا ستا رالعیوب

برچسب‌ها: <-TagName->
 <